โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้โอวาทและเปิดกิจกรรม  ในวันพุธที่ 8  มีนาคม 2566 เวลา 15.30-19.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี