ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงานประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงานประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ในที่ประชุม และมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี