วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ฯ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการงานพัสดุ
กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
รายงานการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่โดยรอบ
อาคารห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการเรียนการสอนวิจัยและการบริโภค
ในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณห้อง Online Learning 12
อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี