ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

      Comments Off on ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evalution โดยศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี