รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างระบบกลไกการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมหาแนวทาง อาทิเช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ หัองประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์