กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา โดยมีดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประมูล และกำหนดการในการประมูล นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้ดำเนินการ การขายทอดตลาดฯ ร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ซึ่งเข้าร่วมดำเนินการ สังเกตการณ์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี