รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าของ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบ่ม Cheese ระบบแช่เย็นในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าของ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบ่ม Cheese ระบบแช่เย็นในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าของ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบ่ม Cheese ระบบแช่เย็นในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้อง Library@Suphanburi 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (Sdu Library)