กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน การหมดวาระและการสรรหาบุคลากร การทำประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานและแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานทุกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00–16.00 น. ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี