รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างระบบกลไกการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์