วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  นำโดยดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา  อาจารย์  นักศึกษาและกลุ่มงานวิชาการ  ภายในงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  (Open House) ในวันศุกร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี