งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์ สนทนาธรรม”  ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

      Comments Off on งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์ สนทนาธรรม”  ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดโครงการ  สร้างคุณธรรม ส่งเสริมจริยะ  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  กิจกรรม “ฟังเทศน์ สนทนาธรรม”  ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  โดยมีดร.วราณี  เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพระมหาปิยบุตร ปิยปุตฺโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นผู้นำสนทนาธรรม  ทำกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา  17.00-18.30 น.  ณ ห้อง STUDENT CENTER  อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี