สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฯหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพครูปฐมวัย”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฯหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพครูปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพครูปฐมวัย” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.นาถศจี สงค์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ต่อจากนั้นนักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศก์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์