รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง
“ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า”
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานบริษัทก่อสร้างฯ เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ผ่านโปรแกรมMicrosoft Teams ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี