รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง
“การปรับแผนการทำงานใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว.1459
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี
ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานบริษัทก่อสร้างฯ
เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ผ่านโปรแกรมMicrosoft Teams
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี