วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  1 (บ้านเก่าวิทยา)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  1 (บ้านเก่าวิทยา)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  1 (บ้านเก่าวิทยา)   โดยมีกลุ่มงานวิชาการ  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  27 มกราคม 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี