เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

      Comments Off on เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

ผศ.ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์ และ ดร.นวลศรี สงสม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี