การประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ

      Comments Off on การประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการจัดการวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ ที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางในการดำเนินงาน และวางแผนการทำงานเพื่อจัดการวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองการบริการวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการร่วมหารือในจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี