การประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 3 อาคารหอสมุดกลาง (อาคารสวนแก้ว 1)

      Comments Off on การประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 3 อาคารหอสมุดกลาง (อาคารสวนแก้ว 1)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 3 อาคารหอสมุดกลาง (อาคารสวนแก้ว 1) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างบริษัทรักษ์ลูก กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี