การประชุมโครงการ “วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใน จังหวัดสุพรรณบุรี”

      Comments Off on การประชุมโครงการ “วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใน จังหวัดสุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และอาจารย์ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ในการดำเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใน จังหวัดสุพรรณบุรี” ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา  14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี