สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีคณาจารย์พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี
ในวันจันทร์ 16 มกราคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี