วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ
ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร และ ดร.พรชุลี ลังกา ประธานกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ และรองประธานสาขาการศึกษาการศึกษาปฐมวัย ร่วมพูดคุยเรื่อง “ครูทรงไหน?ได้ใจ..เด็กและได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร SDU Library วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.