รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน ระหว่างอาจารย์ที่กำกับดูแลนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน กับวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี