กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2

      Comments Off on กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมมีดังนี้

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง การสาธิตกิจกรรมในหลักสูตร เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอน  การทำอาหาร  เบเกอรี่และเครื่องดื่ม  และแนะนำอาชีพที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา  รวมถึงนำรุ่นพี่ร่วมให้แนวทางการเรียน  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2565 เวลา 08.30-16.00 น.