มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Career Choices Exhibition : CCE) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Career Choices Exhibition : CCE) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Career Choices Exhibition : CCE) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  โดยมีกลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ  ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน  การตั้งจุดรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2566 โดยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพฯ  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00-14.40 น. ณ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร