วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(111)/2565

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(111)/2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(111)/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบรี ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์และผู้ประสานงานสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และติดตามงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี การประชุมจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams ในพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี