มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 25 คน   โรงเรียนแม่จริม

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 25 คน   โรงเรียนแม่จริม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 25 คน   โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  โดยมีกลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ  ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ  และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2566  ในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.10-10.10 น.