งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

      Comments Off on งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา การแก้ปัญหาและการวางแผนในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยภายในงานมีการออกร้านซุ้มอาหาร ซึ่งให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้ฝึกทำและจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวมทั้งยังมีการแสดงดนตรีสดจากสโมสรนักศึกษา และการแต่งกายภายในงานยังเป็นธีม HALLOWEEN เพื่อสร้างสีสันตามเทศกาล ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี