มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ในการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี