วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนสงวนหญิง โดยภายในงานเป็นการจัดบูทนิทรรศการแนะแนวของมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีครู นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 โรงเรียน ทั้งนี้วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และกลุ่มงานวิชาการ ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการแนะนำมหาวิทยาลัย การให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี