วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหันคาพิทยาคม ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.