ผู้จัดการโครงการพิเศษ และ ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพักฯ

      Comments Off on ผู้จัดการโครงการพิเศษ และ ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ และดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อกล่าวนโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหอพักอาคารปราโมทย์ 1 และ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี