ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

      Comments Off on ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565 การประชุมประกอบด้วยเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา การจัดตั้งสโมสรนักศึกษา การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา กิจการปฐมนิเทศนักศึกษา และการมีส่วนร่วมในงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี