คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

      Comments Off on คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ซึ่งทางหอมขจรฟาร์มให้การสนับสนุนกระบวนการปลูก การให้ความรู้และคำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมดจากเกษตรกรเครือข่ายด้วย ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลพิหารแดง จังหวัดสุพรรณบุรี