โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากนางสาวนนทกานต์ คงเกิด ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทแก่นักเรียน ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้เกียรติเจิมหนังสือไหว้ครู และมอบรางวัลแก่นักเรียน โดยมีนักเรียนระดับบ้านสาธิต อนุบาลปีที่ 1-3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมกว่า 350 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-09.30 น. ณ โรงยิมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี