ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยลงพื้นที่ที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนเพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์มบ้านหนองผักนาก 2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว 3. วิสาหกิจชุมชนลุงประโยชน์