ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

      Comments Off on ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี