ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยลงพื้นที่ ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม 2.วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต 3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสานบ้านเขาใหญ่ 4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักและผลไม้ปลอดภัย