โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

      Comments Off on โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน จากหลากหลายอาชีพ หลายช่วงวัย และหลายภาคส่วน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เอี่ยมบัว และคณะ กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี