การประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย

      Comments Off on การประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี