วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา คณาจารย์สาขาการศึกษาประถมศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม” แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายทางสู่ความสำเร็จในชีวิต และการสนทนากับธรรมะ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์วิจารโณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา