ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาว ภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยเริ่มจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดี 2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านวังกุ่มพัฒนา 3.กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร พิหารแดง 4.กลุ่มเกษตรปลอดสารโคกโคเฒ่า