การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 65

      Comments Off on การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 65

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://regis.dusit.ac.th/main/8001/