งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online

      Comments Off on งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุม เรื่อง การติดตามโครงการ/กิจกรรม/งาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต รอบ 9 เดือน ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.