ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีนฯ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีน โดยมีนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย ชั้น 1 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-21.30 น. ได้มีการแข่งขันการจัดโต๊ะอาหารเพื่อค้นพบศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ และศิลปะการพับผ้าเช็ดปากที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของไทยและจีน ในรูปแบบใหม่ และกิจกรรม “ASEAN NIGHT” และชุดการแสดงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี