สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้แก่ 1.รายวิชาสื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล สอนโดยอาจารย์กรณิศ ทองสอาด  2.รายวิชาศิลปะ ดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย สอนโดยอาจารย์เกษร ขวัญมา 3.รายวิชาภาษาพาเพลิน สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัถยา เชื้อกลาง และ 4.รายวิชาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ฤดี  ภัทรเดช กิจกรรมจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 23 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี