กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

ดร วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และผู้สอนรายวิชา พลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2564 กิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักศึกษารายวิชาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในการให้บริการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารสวนแก้ว 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี