บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

      Comments Off on บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(13)/2564 ผ่านระบบ SDU Web Conference ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-11.00 น.