การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครั้งที่ 2

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครั้งที่ 2

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครั้งที่ 2 (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) ปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยประธานหลักสูตร ผู้แทนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room 23 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี