ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ TIK TOK

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ TIK TOK

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับครู และนักเรียน ในหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านแอพพลิเคชั่น TIK TOK  เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและวิชาชีพทางการศึกษา การประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี