ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบความเรียบร้อย ศูนย์สอบสุพรรณบุรี

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบความเรียบร้อย ศูนย์สอบสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบความเรียบร้อย ของศูนย์สอบสุพรรณบุรี ในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สอบข้อเขียน) ของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี